Smetana Jindřichův Hradec 145letý

Tříkrálovým koncertem Rybovy druhé mše vánoční dne 6. ledna 2006 v děkanském kostele v Kardašově Řečici otevřel sbor Smetana Jindřichův Hradec své 145. jubileum.Gabriel Petluš, pátek 1. září 2006
Magazín > Sborový život

Počátky sborového zpívání v J. Hradci, tedy geneze současných aktivit sboru, totiž spadají až do roku 1861, kdy vznikla mužská sekce pod názvem Černín a ženy si zvolily Kollárovu Slávy dceru. Po spojení obou těles již ve 20. stol. převzal smíšený sbor jméno Smetana. A to symbolicky a právem: náš hudební velikán žil v mládí v J. Hradci, kde jeho otec působil jako sládek místního pivovaru - a mladý Bedřich studoval na zdejším gymnáziu. V 90. letech min. století získal sbor právní subjektivitu, a protože jméno Smetanovo nese více českých pěveckých sborů, má náš sbor ve svém názvu také jméno města. Je namístě již v úvodu připomenout, že ona dlouhodobá tradice byla a je nadále bohatě zúročována; mimo jiné v éře existence Jindřichohradecké opery hráli hradečtí Smetanovci podstatnou roli ve všech představeních.

V přítomnosti jsou hlavní náplní sboru aktivity koncertní, či už samostatně, nebo ve spolupráci s jinými tělesy města (Jindřichohradecký symfonický orchestr, Pěvecký sbor Jakoubek, Sbor YMCA), dalších regionů ČR (sbory z Třeboně, Telče, Dačic, Soběslavi, Kamenice n.L., Buštěhradu. Litomyšle a dalších), i se sbory ze zahraničí,např. Humbertsons Singers z Vel. Británie, či Singgemeinschaft Gastern ze sousedního Rakouska, kam jsme také pozváni na turné, které se uskuteční v termínu po vzájemném upřesnění. Tím dochází k dalšímu rozšíření partnerských vztahů sboru i našeho města, neocenitelných k prohloubení vzájemného porozumění a přátelství lidí sousedních zemí. Takové vztahy totiž udržuje J. Hradec již 10 let s městy Steffisburg ve Švýcarsku a německým městem Neckargemünd (poblíže Heidelbergu, kde sídlí slavná univerzita). Letos v červnu se v tomto partnerském městě uskutečnila společná slavnost za účasti početné delegace J. Hradce, a také části sboru Smetana, totiž jeho komorního septeta pod taktovkou klavíristy a dalšího, již třetího sbormistra, Štěpána Štrupla. Septeto uvedlo 4 skladby a sklidilo velký úspěch. Druhá část slavnosti se uskuteční koncem září u nás doma a sbor Smetana jako celek se zapojí do kulturní části těchto oslav.

Repertoár sboru je značně rozmanitý a nadmíru obsáhlý – cca 100 zpívaných skladeb. Svědčí o tom i skutečnost, že zpíváme celkem v 9 jazycích, přičemž vedle naší mateřštiny dominuje latina. A protože zejména latinské kantáty, ale i některé kantilény jsou rozsáhlejší - a pochopitelně zpívané v originále, pořizujeme si vlastními silami písemné překlady (s poznámkami o správné výslovnosti latinského textu),aby zpívající věděli, co se zpívá (důležité je to jak pro intonaci, tak dynamiku) a moderátor mohl posluchačům sdělit obsahové jádro skladby.

Značnou část repertoáru tvoří skladby chrámové ze 16.–20. stol., dále sborové skladby z domácích i zahraničních oper a posléze tříhlasé nebo čtyřhlasé úpravy národních či lidových písní. Některé skladby zpívají ženy samostatně. Na adventních a vánočních koncertech zpíváme i koledy programově, nebo ke klasickým skladbám koledy dáváme jako přídavky,a to většinou v lokalitách našeho okresu. Publikum si je pak rádo zazpívá spolu s námi.

Nelze se nezmínit alespoň okrajově o vedení sboru. Dlouhá léta se věnovala sboru tělem i duší (regionální noviny ji nazvaly „dobrá duše“) paní Věra Kadičová, učitelka v důchodu. V posledních letech získala posilu v osobě Vladimíra Bartoše, učitele Zvláštní školy a externího učitele zdejší ZUŠ; je druhým sbormistrem a v některých písních doprovází sbor na housle sólově nebo s komorní smyčcovou skupinou. No a v prvním kvartálu 2006 se jako další posila objevil jako deus ex machina (stálý!) klavírista, již vzpomenutý Štěpán Štrupl, učitel ZUŠ, který záhy prokázal i umění dirigentské. Takže odborné vedení se rozrostlo v činorodý triumvirát, což se velice osvědčilo v řadě koncertů u příležitosti letošního jubilea, a je plodnou perspektivou pěveckých aktivit a úspěchů v dalších letech. V řadách zpěváků jsme zase velice uvítali „mladou krev“, totiž několik již čerstvých maturantek zdejších středních škol, čímž sbor Smetana Jindřichův Hradec jaksi omládl.

K uskutečněným koncertům I. pol. 2006 jen několik útržkovitých informací se snahou o stručnost, což je však problematické vzhledem ke skutečnosti, že je zde ještě jedno významné jubileum: W. A. Mozart, jenž nemohl chybět alespoň v těch nejdůležitějších vystoupeních či už con capella nebo a capella, jichž byla přirozeně většina, protože Jindřichohradecký symfonický orchestr pořádal vlastní akce.

Dne 28. března se uskutečnil v kapli sv. Maří Magdaleny společný celovečerní koncert se sborem Pěslav - Ozvěna Třeboň, založeným v roce 1863, tedy sborem rovněž s dlouhou tradicí.

Dne 8. května na Státní svátek zpíval sbor na slavnosti u Památníku osvobození Dvořákovy Napadly písně v duši mou a státní hymnu.

V Kulturním domě v Kamenici nad Lipou se dne 27. května uskutečnil Sborový koncert tří pěveckých sborů, které pojí dlouholeté přátelství : Smetana J. Hradec, PS města Buštěhradu a PS Lípa Kamenice n. L.Společně na závěr uvedly Mozartovo Ave verum corpus, Dvořákovy Napadly písně a Polku (Skočnou) B. Smetany z Prodané nevěsty.

Dne 30. května to byl opět společný koncert tří těles v Jindřichově Hradci : hostujícího Singgemeinschaft Gastern z Rakouska, komorního tělesa Jindřichoheadeckého symfonického orchestru a sboru Smetana. Jádrem programu byly skladby W. A. Mozarta.

Ve dnech 3. - 4. června proběhl na půdě našeho okresu festival sborového zpěvu Dačická cantilena za účasti 7 sborů. Město Dačice, do r. 1960 sídlo okresu jižní části Vysočiny, má staletou kulturní tradici. Má i jedno prvenství : byl zde prvně na světě vyroben kostkový cukr. Před zdejším muzeem stojí jako symbol veliká kostka. No a mimo to, právě v Dačicích působil jako kantor známý hudební skladatel Vladimír Fuka, jehož Dva šátečky se zpívají ve světě jen o něco méně četně než Vejvodova Škoda lásky. Sbor Smetana J. Hradec samozřejmě na tomto festivalu nemohl chybět a k nádheře programu přispělo i excelentní sólo naší pěvkyně Lídy Plaché v Trskově kantátě Ave Maria.

Jak známo z naší pohnuté historie, po Mnichovu 1938 bylo české pohraničí okupováno nacisty. Z Dolní Pěny, malé obce poblíž J. Hradce, odešlo všechno české etnikum; až v červnu 1946 byla obec opět obydlena našinci. K této, pro obec významné události - 60. výročí opětného jejího počeštění-, se uskutečnila dne 27. června milá slavnost s celovečerním koncertem sboru Smetana v místním kostele. Věřte, byl zaplněn do posledního místečka i k stání, a to nejen místními občany, ale také chataři a chalupáři, kterých je zde v létě požehnaně. Přednesli jsme na 15 skladeb našeho repertoáru a uvedlo i naše „německé“ septeto program zpívaný v Neckargemündu, ba obecenstvo si ještě vyžádalo nějaké přídavky. Byli jsme všichni - zpěváci i posluchači- šťastni a nevadilo nám ani zrovna v ten den zvláště kruté podvečerní vedro (dokonce i v kostele).

Gaudeamus igitur - tato tisíciletá hymna studentů a jejich učitelů zazněla v podání sboru Smetana dne 30. června na Fakultě managementu VŠE Praha, dislokované v J. Hradci, při promoci čerstvých inženýrů ekonomie. A protože je to právě tato fakulta a její vstřícné vedení, kde má náš sbor trvalé prostorové i technické zázemí, zpíváme zde vždy podle potřeb fakulty a zpíváme každé pondělí v podvečer, kdy míváme pravidelné zkoušky. Na zmíněných promocích jsme ještě, vzhledem k jubileu W. A. Mozarta, přednesli jeho Nocturna a velebné Ave verum corpus.

Ve II. pololetí r. 2006, po prázdninách, nás očekávají nové aktivity a nebude jich málo. Výše již uvedeno zářijové setkání delegace Neckargemündu u nás v druhé etapě slavnosti partnerství. Předstih informace, jaký díl a rozsah participace sboru Smetana bude žádoucí, jistě nebude dlouhý, spíše velice krátký. Budeme tedy muset připravit urychleně vhodný program; máme naštěstí v repertoáru dostatek klasiky i upravených národních písní, ale málo věcí v němčině, a to musíme zvládnout.

Dne 30. října bude podzimní koncert v kapli Sv. Maří, koncem listopadu jsme pozváni (jako obvykle) na adventní dny do Prahy s vlastním programem. V kostele Sv. Jana Křtitele zpíváme každoročně vánoční koncert a v plánu je i zájezd do Rakouska. Ve druhé polovině prosince se spolu s Jindřichohradeckým symfonickým orchestrem uskuteční hlavní vánoční koncert - Rybova mše Hej, mistře, v Proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie. A konečně lze počítat s pozváním k účinkování k Vánocům či Novému roku v lokalitách okresu, kam jsme obvykle zváni buď pravidelně nebo sporadicky.

Pokusíme se všechny požadavky splnit co nejlépe. Zpíváme rádi, bez nároků na honorář, zpíváme od srdce a navíc tím i oslavujeme naše letošní 145. jubileum!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)