Tak nám zabíjejí Hudební výchovu ...? .

Proč je důležité neprodleně připomínkovat návrh RVP

Je ministerstvo opravdu připraveno schválit nikým neprověřený experiment jako součást kurikulárního dokumentu platného pro všechny základní školy v republice?Jan Prchal, sobota 1. června 2024
Magazín > Zprávičky

Odchod

pixabay / https://pixabay.com/

„Tak nám zabíjejí hudební výchovu“ řekla posluhovačka panu Švejkovi. „Kterou hudební výchovu, paní Müllerová? Já znám dvě. Tu, kterou vymýšlejí na NPI odborníci, kteří leckdy ani hudební výchovu neučili – a té není žádná škoda! A pak znám tu druhou, kterou po léta učí na školách obětaví učitelé – a tu se nikomu zabít nepodaří, tedy pokud bude mít ředitel všech pět pohromadě.“

Budiž mi odpuštěna tato parafráze, ale po přečtení (a upozorňuji: několikerém!) materiálu, který Národní pedagogický institut zveřejnil v aktuálním návrhu Revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, zde pro oblast Umění a kultura mne nic jiného nenapadá, i když humornou situace rozhodně není. Po několikaletém období, které provázely diskuze, setkání on-line i setkání fyzická, konference, panely a dokonce i petice, se nám dostává dokumentu, který obsah naší oblasti vyprazdňuje a hudební výchovu jako předmět s dlouholetou tradicí, detailně propracovanou různorodou didaktikou a ověřenými metodickými postupy a s prokazatelným pozitivním dopadem na vývoj mladého člověka ve sféře citové, emocionální, rozumové i obecně kulturní, s fungující sítí akademických pracovišť s akreditovanými programy přípravy budoucích pedagogů, devalvuje. NPI po dlouhodobém kličkování a de facto nenaplňování zadání MŠMT v této fázi (jen doufám, že nikoli konečné!) sice předkládá návrh RVP se dvěma obory, jedná se však o hybrid, který ve své podstatě nedává smysl.

Viz://prohlednout.rvp.cz/

Vzdělávací obor Výtvarná a filmová výchova obsahuje výchovu výtvarnou a výchovu filmovou, což konec konců může jistý smysl dávat, ale to ať posoudí kolegové výtvarníci. Vzdělávací obor Hudební, taneční a dramatická výchova obsahuje výchovu hudební (v dokumentu definovanou floskulemi a obecnými pojmy velice vágně, spíše v rovině jakéhosi pochybného sborového zpěvu) společně s výchovou taneční a výchovou dramatickou.

Obory jsou v závazné části RVP uvedeny jako Hudba (Zpěv – Hra na hudební nástroje a hudebně-pohybové činnosti – Poslechové činnosti), Tanec a Drama a divadlo. V hudební výchově tvoří dlouhodobě hudebně pohybové činnosti její nedílnou součást (ostatně: hudba je vždy pohybem) a pochopitelně je její zcela přirozenou součástí tanec v jeho různých podobách a formách přiměřených věku žáků. Zařazení Tance jako samostatného oboru, který by měl být jako samostatný předmět vyučován, považuji za výsledek silného tlaku „taneční lobby“, které vedení pracovní skupiny oblasti UAK vytváří neadekvátní prostor.

Je samozřejmě otázkou, kdo tento předmět bude vyučovat … Drama a divadlo si dokážu velmi dobře představit jako průřezový segment jazyka mateřského s jazykem cizím, dějepisem, vlastivědou a pochopitelně hudební výchovou. Ostatně to tak mnozí děláme léta, aniž bychom čekali na jakýkoli dokument „shora.

Do konce května je možno na návrh připomínkovat

ZDE: https://npianalyzy.limesurvey.net/171375?lang=cs

Velice se za to přimlouvám a pokud uznáte za vhodné (potřebné to zcela jistě je) zainteresujte své kolegyně a kolegy i osvícenou rodičovskou veřejnost. Jde skutečně o hodně – nutno si uvědomit, že hodinová dotace se nemění, tedy rozhodně ne k lepšímu.

Na přípravě revize a jsem se několik let podílel, m.j. jsem byl vedoucím pracovní skupiny, která koncipovala a vytvořila podkladovou studii pro tehdejší Národní pedagogický institut (NÚV), VIZ: https://www.npi.cz/images/podkladov%C3%A1_studie/hudebni_vychova.pdf

Této tématice věnuji dlouhodobě, ale musím napsat, že zde popisovanému zveřejněnému materiálu nerozumím a nedovedu si zcela představit, že na tom budou mé kolegyně a mí kolegové podstatně lépe. Pro ilustraci:

Propojuje v tvůrčích činnostech vnímání vlastní tělesnosti, získané anatomické znalosti a pohybové návyky a dovednosti s vnitřním prožíváním a vyjadřováním myšlenek, představ a pocitů. Učíte deváťáky? Pokud ano, tak s tím bezpochyby souzníte … Lze pokračovat, ale bude lépe si na uvedeném odkazu materiál projít celý.

S kolegyněmi a kolegy stávající situaci diskutujeme, ostatně mnozí z nás byli členy pracovní skupiny, ale byli nuceni spolupráci ukončit, neboť směrování revize RVP Národním pedagogickým institutem pro ně bylo nepřijatelné.

Zde je několik otázek z našich diskuzí směrovaných tam, kde se bude rozhodovat.

Chce ministerstvo experimentovat na všech dětech?

Je ministerstvo opravdu připraveno schválit nikým neprověřený experiment jako součást kurikulárního dokumentu platného pro všechny základní školy v republice?

Budou naše děti učit nekompetentní učitelé?

Je si ministerstvo vědomo, že v celé zemi není jediný učitel, který by uměl takto uměle vykonstruovaný a nevyzkoušený předmět učit?

Na přípravě učitelů nezáleží?

Je si ministerstvo vědomo, že není v této zemi jediný akreditovaný studijní program, který by budoucí učitele na tento předmět připravoval?

Cožpak ani na hudební výchově nezáleží?

Kam se vytratil obsah předmětu hudební výchova v navrhovaném textu?

Respektuje předložený návrh zadání MŠMT? Naplnili členové pracovní skupiny NPI pro oblast UAK zadání MŠMT, když místo revize stávajícího dokumentu předkládají svou vlastní snovou vizi?

Děkuji, že nejsme k tomu, jak se se s naším vzděláváním a školstvím obecně nakládá, lhostejní.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)