Všechno nejlepší pane profesore! -Jiří Laburda 90-

Skladatel, pedagog a laskavý životní rádce

Jeden z našich mezinárodně nejuznávanějších skladatelů sborové hudby oslavil o letošních Velikonocích úctyhodné narozeniny.

Za celou sborovou veřejnost přejeme jubilantovi do dalších let spokojenost a pevné zdraví!-cs-/JK, čtvrtek 8. dubna 2021
Magazín > Sborový život

Jiří Laburda

Musica coniuncta

Jiří Laburda, se narodil 3. dubna 1931 v jihočeské Soběslavi. Lásku k hudbě získal od svých rodičů a základy hudebního vzdělání u prof. Josefa Petra a prof. Emanuela Rataje v rodném městě. Rozhodující vliv na formování jeho vztahu k hudbě a skladatelskou práci měli později skladatelé Karel Hába a Zdeněk Hůla a významný český muzikolog dr. Eduard Herzog, jejichž byl soukromým žákem. V letech 1952–1955 studoval Laburda hudbu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté na tehdejší pražské Vysoké škole pedagogické (1956–1960). V roce 1970 získal titul doktora filozofie (disertační práce "Symfonie D. D. Šostakoviče"). Své hudebně teoretické znalosti prokázal dále v práci "Didaktické problémy moderních učebnic harmonie", jíž v roce 1973 ukončil vědeckou aspiranturu (její závěrečná obhajoba mu komunistickým režimem nebyla nikdy povolena) a která se stala základem jeho třídílné vysokoškolské učebnice "Diatonická harmonie". Jiří Laburda působil nejprve 6 let na pedagogických školách v Jablonci n. N. a v Chebu a posléze přešel na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučoval hudebně teoretickým předmětům celkem 38 let. Od roku 1999 do roku 2007 vyučoval na Pražské konzervatoři.

Ve svých skladatelských začátcích vycházel Laburda hlavně z tvorby sborové, která dosud zaujímá v jeho díle stěžejní místo. Jeho kompoziční práce se opírá o tradiční vyjadřovací prostředky a stylově navazuje zejména na neoklasicismus. Z novodobých skladatelských technik jsou mu nejbližší aleatorika a dodekafonie. Výsledkem jeho tvůrčí činnosti je dnes již početné dílo, z nějž přes 170 skladeb vyšlo tiskem – v převážné většině v zahraničí. Laburdovy skladby jsou vždy srozumitelné a nalézají ohlas v nejširších vrstvách.

Autor udržuje stálý kontakt i s amatérskými muzikanty a pěveckými sbory, pro které píše hudbu jim dostupnou. Zvýšenou pozornost věnuje i dětem. Ze skladeb technicky náročných připomínáme např. 1. a 2. Partitu pro sólové housle, početné sonáty (8 klavírních, 4 varhanní, 2 akordeonové, 2 trombónové, hobojovou, klarinetovou, trubkovou, tubovou) koncerty (2 violoncellové, klavírní, varhanní, akordeonový, fagotový, trubkový, trombónový), Dvojkoncert pro housle, violoncello a smyčce, 9 mší, kantáty, 3 symfonie, 4 smyčcové kvartety, 3 žesťové kvintety, 2 saxofonové kvartety, 4 Sonaty da chiesa a mnoho dalších komorních skladeb.

O úspěších Laburdovy tvorby svědčí i četná ocenění jeho skladeb v soutěžích nejen domácích, ale i mezinárodních, např. v Jubilejní soutěži Československého rozhlasu v Praze získal cenu jeho Koncert pro klavír a orchestr (1971), v Jubilejní soutěži Slovenského hudobného fondu v Bratislavě získala 1. Cenu jeho Burlesca pro lesní roh a orchestr (1961), patří sem i řada cen v někdejších národních soutěžích Festivalů vokálního umění v Jihlavě. V mezinárodních soutěžích získala ve španělském Alicante jeho Missa glagolitica pro sóla, sbor, varhany, žesťové a bicí nástroje Cenu Oscara Esply pro rok 1966; kantáta Metamorphoses pro 5 sólistů, recitátora, sbor a orchestr získala v německém Hannoveru Cenu Otto Spreckelsena pro rok 1968; v roce 1974 získalo v Paříži jeho Preludium pro sólový akordeon Cenu SACEM-UPAC; cyklus smíšených sborů Zelený majerán byl v roce 1986 v italském Trentu oceněn dokonce dvěma cenami: l. cenou v soutěži a cenou Premio Cittá di Trento za nejlepší zahraniční skladbu v soutěži. Patří sem i ceny z již mezinárodních soutěž, pořádaných v rámci Festivalů sborového umění v Jihlavě 1987, 1994 a 1996).

V roce 2018 udělila Unie českých pěveckých sborů Laburdovi výroční Cenu za skladatelskou práci v oblasti sborové tvorby. V roce 2016 jmenovalo zastupitelstvo skladatelova rodného města Soběslavi Laburdu čestným občanem.

Sborová tvorba Jiřího Laburdy

Kantáty a mše

Metamorphoses

kantáta pro 5 sólistů (SATTB), recitátora, smíšený sbor a orchestr (Orchestr: 4222,4431, perc., arpa, pianoforte, archi)

1966

durata: 40 min.

Svatba

kantáta pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a klavír

na slova jihočeské lidové poezie

1980

durata: 35 min.

Jihočeská blatská svatba

kantáta pro dvojhlasý sbor (SA), sborová sóla, recitátora a klavír (nebo ad libitum ještě pro: keyboard - hlavně rejstříky: varhanní, vibraphonový, mg-pás s hlaholem zvonů a bicí nástroje: piatti, gran cassa, 2 tomtoms, tamburino, tamtam, triangolo, campana, campanetta, vibraphono, sonagli, claves, guiro, 2 temple blocks – všechny tyto bicí nástroje mohou být vynechány, nebo různě nahrazovány, např. nástroji orffovskými apod.)

2001

durata: 36 min.

Přišlo jsi k nám, Jezulátko

pásmo deseti českých a moravských vánočních koled, pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a varhany (nebo ad libitum ještě pro: keyboard – hlavně rejstříky: klavírní, vibraphonový, celestový, mg-pás s hlaholem půlnočních zvonů a pro bicí nástroje: piatti, gran cassa, tamb. picc., trgl, tamburino, 2 tomtoms, 3 temple blocks, claves, sonagli – všechny tyto nástroje mohou být jakkoliv nahrazovány, nebo přímo vynechány)

2002

durata: 17 min.

Haec dies

pro smíšený sbor, varhany a tympány (nebo se smyčcovým orchestrem, varhanami a tympány). Existují také úpravy obou verzí pro sbor SSA, nebo TTB

1995,1997

durata: 4 min.

Vydání: 1996.

Stabat Mater

pro smíšený sbor a cappella velmi těžké

1969

durata: 16 min.

Vydání: 1978.

Magnificat in FA

pro 4 sóla (S,A,T,B) a smíšený sbor a cappella (nebo i s varhanami)

1985,1991,2000

durata: 12 min.

Missa glagolitica

pro 4 sóla (S,A,T,B), smíšený sbor, varhany, žestě (4431) a 5 hráčů na bicí nástroje (latinsky, nebo hlaholsky) není snadná

1964

durata: 38 min

Missa pastoralis

pro 2 sóla (S,B), smíšený sbor a varhany

1990) (41 min.

Missa Cum cantu populi

pro lidový zpěv, smíšený sbor, trubku, smyčcový orchestr a varhany (nebo bez smyčců)

1992,1994

durata: 25 min.

Missa Sistina

pro smíšený sbor a cappella (nebo i s varhanním doprovodem)

1993

durata: 17 min.

Vydání: 1995.

Missa clara

pro 2-3hlasý sbor (S,S,A nebo T,T,B) a varhany (nebo i se smyčcovým orchestrem)

1993,1996

durata: 23 min.

Vydání: 1999.

Missa in RE

pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a varhany

1997

durata: 16 min.

Vydání: 2001.

Missa brevis

pro 2hlasý sbor (S,A) a varhany (nebo též s doprovodem flétny, smyčcového orchestru a varhan)

2000

durata: 13 min.

Vydání: 2002.

Missa in FA

pro sólový baryton a 3hlasý sbor (S,S,A) a cappella (nebo i s varhanním doprovodem)

1998,2000

durata: 12´

Vydání: 1999.

Missa in Es – Rosenbergis

pro 4 sóla (S,A,T,B), 3hlasý sbor (S,S,A) a varhany

2001

durata: 20 min.

Skladby pro smíšený sbor

Ut omnes homines vivant humaniter

hymnus (J. Á. Komenský) (latinsky, anglicky)

1970

durata: 6 min.

Vydání: 1976.

Dolcissima mia vita

madrigal (italsky)

1977

durata: 4 min.

Vydání: 1995.

Veris leta facies

madrigal (latinsky)

1986

durata: 5 min.

Poselství

hymnus (J.Á.Komenský) (česky)

1989

durata: 3 min.

Zelený majerán

3 sbory na slovenskou lidovou poezii

1982

durata: 9 min.

Vydání: 2000.

Zbojnické zpěvy

3 sbory na moravskou lid. poezii a cappella, nebo se smyčcovým orchestrem)

1971

durata: 10 min.

Vydání: Aug. Cranz, Wiesbaden 1973.

Valasi, Valasi!

3 sbory na moravskou lid. poezii

1974

durata: 10 min.

Na Olšave brod

3 sbory na moravskou lid. poezii

1994

durata: 6 min.

Vydání: 2001.

Voda, voděnka

sbor na slova Václava Fischera

1985

durata: 9 min.

Rodné zemi

hymnus (Jaroslav Seifert)

1979

durata: 2 min.

Táborské kraje

hymnus (Antonín Sova)

1983

durata: 3 min.

Hřbitov v boru

sbor na slova Josefa Hory

1959

durata: 4 min.

Tři písně lásky

3 sbory na německé texty (Karl Wolfgang Barthel)

1996

durata: 8 min.

Vydání: 1996

Adeste fideles

vánoční chorál (latinsky)

1997

durata: 5 min.

Vyletel vták

3 slovenské lidové písně pro smíšený sbor a cappella (nebo s klavírním doprovodem)

1968

durata: 5 min.

Vydání: 1970.

Cestička k Táboru

4 jihočeské lidové písně pro smíš. sbor a cappella

1983

durata: 7 min.

Vydání: 1993.

Sedm českých lidových písní

pro smíšený sbor a cappella

1997

durata: 14 min.

Staročeské chorály

5 chorálů pro smíšený sbor a cappella

1997

durata: 14 min.

Dvě baskické písně

pro smíšený sbor a cappella (baskicky)

1993

durata: 4 min.

Anežko česká

píseň pro smíšený sbor a cappella, nebo pro jednohlasý zpěv s varhanami (Zuzana Nováková)

1991

durata: 4 min.

Domovu

hymnus pro smíšený sbor a varhany (klavír

durata: František Nechvátal)

1980

durata: 6 min.

Regina mundi dignissima

pro smíšený sbor a cappella (nebo s doprovodem varhan, nebo i se smyčcovým orchestrem a varhanami

durata: latinsky)

1992,2000

durata: 5 min.

Vydání: 2001.

Te lucis ante terminum

pro smíšený sbor a varhany (latinsky)

1993

durata: 4 min.

Tu es Deus

pro smíšený sbor a varhany (latinsky)

1999

durata: 4 min.

Confitebor Tibi, Domine

pro sólový soprán, smíšený sbor a varhany (latinsky)

1999

durata: 4 min.

Vydání: 2002.

Ave Regina

pro smíšený sbor a varhany

1993

durata: 4 min.

Skladby pro tříhlasý smíšený sbor (SAB)

50 českých, moravských a slovenských lidových písní

pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a cappella (3 díly)

1972,1973,1975

Aven roma

6 cikánských písní pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a cappella

1989

durata: 7 min.

Čtyři moteta

na texty nejstarších českých chorálů, pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a cappella

1970

durata: 15 min.

Missa in RE

pro 3hlasý smíšený sbor (S,A,B) a varhany (latinsky, nebo česky)

1977

durata: 16 min.

Vydání: 2001.

Skladby pro mužský sbor

Zamilovaný

2 mužské sbor na moravskou lidovou poezii

1978,1998

durata: 5 min.

Dva mužské sbory na jihočeskou lidovou poezii

1985

durata: 4 min.

Mattona mia cara

madrigal na italský renesanční text

1976

durata: 5 min.

Ut omnes homines vivant humaniter

(pro mužský sbor) na latinský text J. Á. Komenského

1991

durata: 6 min.

Vydání: 1976 – jen pro smíšený sbor.

Poutník

3 mužské sbory na slova Rabíndranátha Tagora

1966,1999

durata: 13 min.

Memento

pro mužský sbor a klavír na latinský text Quinta Horatia Flacca

1985

durata: 4 min.

Tři jihočeské lidové písně

pro mužský sbor

1970

durata: 6 min.

Vydání: 1973.

Kolem Soběslavi

9 jihočeských lidových písní pro mužský sbor

1970,1991

durata: 23 min.

Dov'e quel Bambinelo

italská vánoční píseň pro mužský sbor

1992

durata: 3 min.

Vydání: 201.)

Dva staročeské chorály

pro mužský sbor

1994,1996

durata: 4 min.

Tři staročeské chorály

pro mužský sbor

1999

durata: 5 min.

Haec dies

pro tříhlasý sbor (T,T,B), varhany a tympány (nebo také s varhanami, tympány a smyčcovým orchestrem)

1995,1997

durata: 4 min.

Vydání: 1996 – jen se smíšeným sborem.

Missa clara

pro 2-3hlasý sbor (T,T,B), varhany a smyčcový Orchestr (nebo jen s varhanami), latinská

1993,1996

durata: 23 min.

Vydání: 1999 – pro sbor SSA.

Skladby pro ženský nebo dětský sbor

Hořec

3 čtyřhlasé sbory (S,S,A,A) na moravskou lidovou poezii

1977

durata: 6 min.

Lásky soužení

4 čtyřhlasé sbory (S,S,A,A) na jihočeskou lidovou poezii

1982

durata: 10 min.

Carmina

5 čtyřhlasých sborů (S,S,A,A) na latinské verše Ovidiovy, Horatiovy a Catullovy

1981

durata: 16 min.

Beata Dei Genitrix

pro čtyřhlasý sbor (S,S,A,A) a varhany (nebo pro sbor a cappella)

1994

durata: 3 min.

Dva sbory Antonína Dvořáka z cyklu "V přírodě"

pro čtyřhlasý bor (S,S,A,A)

1997

durata: 4 min.

Dva staročeské chorály

pro tříhlasý sbor (S,S,A)

1994,1996

durata: 4 min.

Tři staročeské chorály

pro tříhlasý sbor (S,S,A)

1997

durata: 5 min.

Dožínková

pro tříhlasý sbor (S,S,A) na slova lidové poezie

1999

durata: 3 min.

Vydání: 2001.)

Zvony

pro tříhlasý sbor (S,S,A) a cappella, nebo s klavírem, na slova J. Á. Komenského

1989

durata: 5 min.

Březen

pro 4hlasý sbor na slova Miroslava Červenky

1960

durata: 2 min.

Moravské písně

10 moravských lidových písní pro 3hlasý sbor (S,S,A) a violoncello (nebo jen pro sbor a cappella

durata: 2002

durata: 29 min.

Lidové písně z Podještědí

tři písně pro 3hlasý sbor (S,S,A)

1984

durata: 4 min.

Deset lidových písní z Čech, Moravy a Slovenska

pro 3-4hlasý sbor (S,S,A; S,S,A,A)

2000

durata: 17 min.

Aven roma

šest cikánských písní pro 3hlasý sbor (S,S,A)

1989

durata: 7 min.

Natale

tři baskické vánoční písně pro 3hlasý sbor (S,S,A)

1993

durata: 8 min.

Dvojzpěvy

pro dvojhlasý sbor (S,A) a klavír, na moravskou lidovou poezii

1979

durata: 9 min.

Vydání: 1. Panton, Praha 1981; 2. Alliance Publications, Fish Creek, WI. USA. 2001.

V Náměšti je hájek

pro dvojhlasý sbor (S,A) a klavír, na moravskou lidovou poezii

1979

durata: 4 min.

Vydání: 1. Panton,Praha 1981 – jako součást cyklu "Dvojzěvy", 2. Alliance Publications, Fish Creek, WI, 2001.

Šumavské pastorely

pro dvojhlasý sbor (S,A) a klavír na jihočeskou lidovou poezii

1985

durata: 7 min.

Ecce sacerdos magnus

pro dvojhlasý (nebo jednohlasý) sbor (S,A) a varhany

1992

durata: 3 min.

Vydání: 1996.

Exaudi nos, Domine

pro sólový baryton, 2hlasý sbor (S,A) a varhany

1998

durata: 5 min.

Vydání: 1999.

Miserere mei, Deus, Psalmus No. 56.

pro soprán, baryton, tříhlasý sbor (S,S,A) a varhany

2003

durata: 8:30 min.

Haec dies

pro 3hlasý sbor (S,S,A), varhany a tympány (nebo S varhanami, tympány a smyčcovým orchestrem)

1995,1997

durata: 4 min.

Vydání: 1996 – jen se smíšeným sborm.

Missa brevis

pro 2hlasý sbor (S,A) a varhany (nebo i s varhanami, 1 flétnou a smyčcovým orchestrem

durata: 2000

durata: 13 min.

Vydání: 2002.

Missa clara

pro 2-3hlasý sbor (S,S,A) a varhany (nebo i se smyčcovým orchestrem a varhanami)

1993,1996

durata: 23 min.

Vydání: 1999.

Missa in FA

pro sólový baryton a 3hlasý sbor (S,S,A) a cappella (nebo také s varhanami)

1998,2000

durata: 12 min.

Vydání: 1999.

Missa in Es – Rosenbergis

pro 4 sóla (S,A,T,B), 3hlasý sbor (S,S,A) a varhany

2001

durata: 20 min.

Jihočeská blatská svatba

kantáta pro dvojhlasý sbor (SA), sborová sóla, recitátora a klavír (nebo ad libitum ještě pro: keyboard - hlavně rejstříky: varhanní, vibraphonový, mg-pás s hlaholem zvonů a bicí nástroje: piatti, gran cassa, 2 tomtoms, tamburino, tamtam, triangolo, campana, campanetta, vibraphono, sonagli, claves, guiro, 2 temple blocks – všechny tyto bicí nástroje mohou být vynechány, nebo různě nahrazovány, např. nástroji orffovskými apod.)

2001

durata: 36 min.

Přišlo jsi k nám, Jezulátko

pásmo deseti českých a moravských vánočních koled, pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a varhany (nebo ad libitum ještě pro: keyboard – hlavně rejstříky: klavírní, vibraphonový, celestový, mg-pás s hlaholem půlnočních zvonů a pro bicí nástroje: piatti, gran cassa, tamb. picc., trgl, tamburino, 2 tomtoms, 3 temple blocks, claves, sonagli – všechny tyto nástroje mohou být jakkoliv nahrazovány, nebo přímo vynechány)

2002

durata: 17 min.

Svatba

kantáta pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a klavír na slova jihočeské lidové poezie

1980

durata: 35 min.

Skladby pro dětský sbor

Jarní kánony

10 kánonů na slova lidové poezie

1986

durata: 13 min.

Vydání: 2002.

Letní kánony

10 kánonů na slova lidové poezie

1997

durata: 13 min.

Podzimní kánony

10 kánonů na slova lidové poezie

1999

durata: 16 min.

Zimní kánony

10 kánonů na slova lidové poezie

1984

durata: 14 min.

Rozmarné kánony

10 kánonů na slova lidové poezie

1983

durata: 12 min.

Radost nad radost

7 dětských písní s klavírem (Texty: Jan Čarek)

1961

durata: 12 min.

Vydání: 1969.

Ráj domova

6 dětských písní s klavírem (Texty: Jan Čarek, František Hrubín, František Nechvátal)

1962

durata: 10 min.

Vydání: 1970.

Se zviřátky mezi řádky

5 dětských písní s klavírem (Texty: Václav Fischer)

1985

durata: 8 min.

Ze zelinářské zahrádky

7 dětských písní (Texty: Václav Fischer)

1987

durata: 15 min.

Ukolébavka

pro 2hlasý sbor a klavír na slova lidové poezie

1996

durata: 3 min.

Vstávej, slunce!

čtyři 2hlasé sbory s možným klavírním doprovodem (Texty: Jindřich Balík)

1978,1979

durata: 7 min.

Dřív než začne padat sníh

dva 2hlasé sbory s klavírem (Texty: Jindřich Balík)

1980

durata: 5 min.

Dobrý den!

čtyři 2hlasé dětské sbory s klavírem (Texty: Jiří Němec)

1954) (10 min.

Vydání: 1978.

Dobromysl

čtyři 2hlasé dětské sbory s klavírem na slova lidové poezie

1994

durata: 10 min.

Vydání: 2002.

Tři žerty

pro 2hlasý sbor a klavír (Texty: Jindřich Balík)

1995

durata: 7 min.

U kolotoče

dva 3hlasé sbory a cappella (Texty: Jindřich Balík)

1980

durata: 5 min.

Vydání: 2001.

Dětské sbory

čtyři 3hlasé sbory s možným klavírním doprovodem (Texty: Jiří Bursík)

1958, 1960

durata: 5 min.

Vydání: 1969.

Prohlédněte si zmíněné sbory

CANTO CARSO

Řevnice (Středočeský kraj) – zal. 2011
smíšený sbor


Laetitia

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1980
smíšený sbor


RadHost, smíšený pěvěcký sbor

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2001
smíšený sbor


ŘETÍZEK

Železný Brod (Liberecký kraj) – zal. 1976
školní dětský sbor duchovní hudbu


Slovník sbormistrů


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)